آیا جنگی بین ایران و امریکا رخ خواهد داد؟

آیا جنگی بین ایران و امریکا رخ خواهد داد؟
با اینکه برخی رسانه‌ها و افراد در داخل و خارج سعی در القای احتمال جنگ بین ایران و امریکا دارند، اما شواهد و اظهارنظرهای رسمی خلاف آن را ثابت می‌کند.

افزودن نظر