فیلم| دانشجویان به رئیس دانشگاه تهران چه گفتند؟

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به اعتراض برخی دانشجویان درخصوص اختصاص سالن و تریبون به برخی دانشجویان هنجارشکن در زمینه حجاب گفت: اختصاص سالن و تریبون به معترضان به معنای تایید حرکت آنان نیست بلکه به معنای مدیریت موضوع با کمترین هزینه و انعکاس است.

         

افزودن نظر