کتابت بزرگترین شاهنامه خطی جهان در هند

کتابت بزرگترین شاهنامه خطی جهان در هند
رییس مرکز بین المللی میکرو فیلم نور در هند اعلام کرد پس از چهار سال تلاش مداوم بزرگترین شاهنامه خطی جهان ساخته شد.

افزودن نظر