از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگتر شدن تنگه هرمز

از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگتر شدن تنگه هرمز
طبق قوانین بین‌المللی تا دوازده مایل از ساحل ایران جزو آبهای ایران محسوب می‌شود و این یعنی کل تنگه هرمز. از سوی دیگر روزانه ۱۸.۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند.

افزودن نظر