ورود ناگهانی کوروکدیل به زمین بازی گلف

ورود ناگهانی کوروکدیل به زمین بازی گلف
در یک مسابقه گلف در فلوریدای امریکا یک کورکودیل به صورت ناگهانی وارد زمین بازی شد و این بازی را برای دقایقی متوقف کرد.

افزودن نظر