خاطره رهبرانقلاب از روز ۲۲بهمن۱۳۵۷

خاطره رهبرانقلاب از روز ۲۲بهمن۱۳۵۷
رهبر انقلاب در خاطره‌ای از ۲۲ بهمن سال ۵۷ عنوان کردند وقتی از رادیو ماشین شنیدم که گوینده گفت این صدای انقلاب ایران است از ماشین پیاده شدم و کف خیابان سجده شکر کردم.

افزودن نظر