اظهارات جنجالی امیرآبادی در خصوص پیشنهاد آپارتمان به قضات کشور

امیرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی درخصوص نامه جنجالی وزیر راه با موضوع اهدای آپارتمان به قضات کشور دست به افشاگری زد.

افزودن نظر