تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
در فیلم پیش رو شاهد تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهید بود.

رسانه

افزودن نظر