بازدید خبرنگاران از مناطق محروم تهران

بازدید خبرنگاران از مناطق محروم تهران
جمعی از خبرنگاران به همت قرارگاه جهادی امام رضا (ع) از مناطق محروم شهر تهران بازدید کردند.

رسانه

افزودن نظر