اعتراف وزیر رفاه به اشتباه دولت در برآورد طرح تحول سلامت

علی ربیعی در برنامه دستخط در مورد اشتباه دولت در برآورد طرح تحول سلامت اظهار نظر کرد.

رسانه

افزودن نظر