از لوازم پرمصرف برقی چه ساعاتی استفاده کنیم؟

از لوازم پرمصرف برقی چه ساعاتی استفاده کنیم؟
برای صرفه جویی در مصرف برق و استفاده بهینه از آن، می توانیم از لوازم برقی پر مصرف در اول صبح یا اواخر شب استفاده کنیم.

افزودن نظر