بازگشت فرمانده حاج حیدر

بازگشت فرمانده حاج حیدر
پیکر شهید محمد جنتی معروف به حاج حیدر پس از دو سال به ایران بازگشت.

افزودن نظر