عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز

عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز
تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان دماوند یکی از گام‌های جدی قوه قضائیه در برخورد با زمین‌خواران و رانت خوارانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین سعی در ساخت و ساز بیشتر از حد مجاز کنند.

افزودن نظر