اینکه وزیر آلمانی رفتار امریکا را غلط می‌داند موضوع مهمی است

اینکه وزیر آلمانی رفتار امریکا را غلط می‌داند موضوع مهمی است
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: وزیر خارجه آلمان در دیدار با من گفت، هر که تاریخ ایران را بشناسد می فهمد که فشار بر مردم ایران تاثیر ندارد.

افزودن نظر