از سوی شعبانی بهار؛

بازرس فدراسیون نجات غریق معرفی شد

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در حکمی مرتضی کوهی دهکردی را به عنوان بازرس فدارسیون نجات غریق معرفی کرد.

به گزارش گروه ورزش ایمان نیوز، در حکم غلامرضا شعبانی بهار برای مرتضی کوهی دهکردی آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و به استناد مواد ۷ و ۱۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان بازرس فدراسیون نجات غریق مسئول می شوید تا در چارچوب مفاد اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. شایسته است ضمن تعامل مطلوب با اعضای محترم مجمع، فعالیت خود را با تکیه بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اساسنامه مزبور و براساس شاخص های تعیین شده پیوست به طور منظم تهیه نموده و هر دو ماه یک بار به صورت مکتوب به این معاونت ارائه نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

افزودن نظر