بورسیه ورزشکاران تا زمان برگزاری المپیک ادامه می یابد

اتحادیه جهانی کشتی در خبری اعلام کرد کمیته بین المللی المپیک بورسیه ورزشکاران را تا زمان برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.

طبق برنامه کمیته بین المللی المپیک مقرر بود بیش از ۱۶۰۰ ورزشکار از ۱۸۵ کشور تا زمان برگزاری بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو مورد حمایت این کمیته قرار گیرند، اما با توجه به تعویق المپیک و برگزاری آن در سال ۲۰۲۱، بیم این می رفت این برنامه ادامه نخواهد یافت که با اعلام IOC حمایت از این ورزشکاران منتخب تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت.

بر این اساس در رشته کشتی ۱۲۸ ورزشکار شامل ۵۳ آزادکار، ۳۹ فرنگی‌کار و ۳۶ کشتی‌گیر زن از این امکانات بهره مند می شوند که نام حسن یزدانی و محمدعلی گرایی نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی ایران نیز در بین نفرات اعلامی به کمیته بین المللی المپیک قرار دارد.

افزودن نظر