صادقیان: تراکتور پاسخ حاشیه سازی ها را در میدان بازی خواهد داد

مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: پاسخ حاشیه سازی های اخیر را که منشا و منبع آن ها مشخص است را در میدان بازی خواهیم داد.