نام سردار بی بی مریم بختیاری بر خیابان‌های شهر 

نام سردار بی بی مریم بختیاری بر خیابان‌های شهر 
اعضای شورای اسلامی شهر تهران از پیشنهاد نام گذاری معبری به نام سردار بی بی مریم بختیاری خبر داد.

زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از تقدیم پیشنهادی مبنی بر نام‌گذاری یکی از خیابان‌ها و یا بوستان های شهر به نام سردار بی بی مریم بختیاری خبر داد.

او در توضیح این پیشنهاد گفت؛ به دلیل نقش سازنده و موثر زنان در تاریخ ایران و مبارزه با ظلم، پیشنهاد دادیم که نام سردار بی بی مریم بختیاری از زنان مبارز ایران، جهت الگوسازی بین زنان و دختران ایرانی ،همچنین گرامیداشت نام و یاد این شیر زن تاریخ بر روی یکی از خیابان‌ها یا بوستان های شهر گذاشته شود.

این پیشنهاد مورد استقبال تمام ۲۰ عضو حاضر در صحن شورا قرار گرفت.

افزودن نظر