جهانپور: عزل شعیبی از سوی مقامات ارشد انجام شده است

جهانپور: عزل شعیبی از سوی مقامات ارشد انجام شده است
سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص برکنارس سخنگوی پیشین شهرام شعیبی گفت: عزل و نصب ها از سوی مقامات ارشد انجام می شود از آنان پیگیر باشید.

کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص برکنار شهرام شعیبی سخنگوی پیشین سازمان غذا و دارو گفت: بنده نمی توانم درباره برکناری و یا روی کار آمدن فردی در وزارت بهداشت و درمان اظهار نظری داشته باشم.

جهانپور در خصوص صحبت های شعیبی درباره سامانه تی تک افزود: عزل و نصب ها از سوی مقامات ارشد انجام می شود و می توانید پیگیری دلیل برکناری سخنگوی پیشین سازمان غذا و دارو را از آنان انجام دهید.

افزودن نظر