تصویب بخش هایی از سند ملی توسعه زیست فناوری

تصویب بخش هایی از سند ملی توسعه زیست فناوری
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از بررسی و تصویب بخش هایی از سند ملی توسعه زیست فناوری کشور در آخرین نشست این ستاد در سال 96 خبر داد.

به گزارش گروه فناوری ایمان نیوز، منصور کبگانیان در پایان جلسه صدوچهارم شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران در مورد موضوعات این جلسه توضیح داد: در ادامه‌ بررسی اهداف بخشی سند ملی توسعه زیست فناوری یک بند تحت عنوان زیست فناوری منابع آبی و دریا اضافه شد.


وی افزود: این موضوع مهم انواع جلبک ها، ریزجلبک ها و محصولات دانش بنیان در حوزه زیست فناوری منابع آبی و دریایی را برای توسعه، تجاری سازی و شناسایی آنها در برمی گیرد و این هدف به تصویب رسید‌.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در بخش راهبردها اقدامات ملی مربوط به راهبردهای 3 تا راهبرد 7 را با کیفیت خوبی تصویب کردیم.
وی تاکید کرد: راهبرد شماره 3 در مورد تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و راهبرد شماره 4 رویکرد صادراتی برای تجاری سازی ها با اصلاحاتی تعدادی اقدام ملی در این زمینه به تصویب رسید.
کبگانیان توضیح داد: استانداردسازی در حوزه زیست فناوری با 5 اقدام پیش بینی شده بود که بعضی از این اقدامات ادغام شدند؛ ازمایشگاه های مرجع ملی، شبکه های آزمایشگاهی، تدوین ضوابط و راهنماهای این حوزه و توسعه همکاری با سازمان ملی استاندارد در آن قید شده بود؛ زیرا بحث همکاری با سازمان مهم و مطرح است.
وی تصریح کرد: راهبرد شماره 6 توسعه همکاری و هم افزایی در سطح بین الملل است که مباحث مهمی از آن را بعد از اصلاحاتی تصویب کردیم؛ از جمله استفاده از فرصت های بین المللی با حفظ مصالح ملی، ارائه حمایت های لازم در حوزه دعاوی این موضوع، رعایت حوزه زیست فناوری و ذخایر ژنتیک مسایل بین‌المللی، حمایت از ثبت شرکت های دانش بنیان مشترک و ثبت انجمن های تخصصی در این حوزه، همینطور فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب و بکارگیری متخصصان ایرانی خارج از کشور در حوزه زیست فناوری.
کبگانیان گفت: راهبرد شماره 7 حفاظت و بهره برداری از منابع و ذخایر ژنتیکی بود که در این حوزه هم استفاده از سیستم های فناوری های مدرن در مرزبانی زیستی کشور، تجاری سازی و نظام مند کردن تجاری سازی ذخایر ژنتیکی و زیستی بحث شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید؛ دو راهبرد بعدی که الزامات تحقق سند است برای جلسه بعدی در سال 97 بررسی می شود.
علمی**9157**1440

افزودن نظر