معاون رییس جمهوری: یکسان سازی سراسری قیمت ها با فناوری اطلاعات میسر است

معاون رییس جمهوری: یکسان سازی سراسری قیمت ها با فناوری اطلاعات میسر است

افزودن نظر