معاون رییس جمهوری: یکسان سازی سراسری قیمت ها با فناوری اطلاعات میسر است


افزودن نظر