سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد

۴۳ دانشگاه‌ و موسسات تحقیقاتی کشور در بین موثرترین دانشگاه‌های دنیا

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: طبق آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علمی، تعداد دانشگا‌ه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشور به ۴۳ مورد افزایش یافت.

به گزارش گروه فناوری ایمان نیوز، اخبار دانشگاهی را از کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir دنبال کنید رتبه بین المللی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد) رشته موضوعی دانشگاه/موسسه تعداد مدارک تعداد استنادها نسبت تعداد استنادها به مدارک تعداد مقالات برتر ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 186 484 664 659 پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 175 442 3701 837 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 440 960 3820 2082 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 576 1282 3855 3165 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 600 1225 3819 1781 دانشگاه آزاد اسلامی 712 1801 3903 3167 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 785 1574 3839 1572 دانشگاه علوم پزشکی ایران 811 1856 3898 2084 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 833 1868 3896 3780 دانشگاه تربیت مدرس 1101 1831 3758 3712 دانشگاه تهران 1251 1880 3630 3719 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 1461 3142 3880 3774 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1477 2761 3818 3136 دانشگاه شهید بهشتی 1689 2606 3632 3720 جهاد دانشگاهی 1842 3596 3800 3753 دانشگاه علوم پزشکی مازنداران 1845 3161 3718 2524 موسسه پاستور ایران 1871 3035 3657 3724 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1903 3849 3812 2536 داورشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 31 157 758 355 دانشگاه آزاد اسلامی 140 586 779 694 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 189 621 776 695 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 215 534 769 313 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 295 551 752 656 دانشگاه تهران 497 716 737 709 ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی 77 129 220 31 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 221 141 23 67 زمین شناسی دانشگاه تهران 238 544 601 606 زیست شناسی و بیوشیمی دانشگاه تهران 435 741 901 902 دانشگاه علوم پزشکی تهران 491 928 924 851 شیمی دانشگاه آزاد اسلامی 22 166 1128 390 دانشگاه تهران 178 347 960 613 دانشگاه تربیت مدرس 250 382 869 552 دانشگاه صنعتی شریف 366 456 825 419 دانشگاه صنعتی اصفهان 380 577 989 616 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 384 681 1087 1138 دانشگاه شیراز 441 552 879 906 دانشگاه شهید بهشتی 459 613 935 983 دانشگاه پیام نور 496 906 1133 892 دانشگاه فردوسی مشهد 556 907 1116 1005 دانشگاه بوعلی سینا 583 677 900 1042 دانشگاه تبریز 644 765 942 1048 دانشگاه اصفهان 645 858 1028 1105 دانشگاه رازی 651 694 849 915 دانشگاه علوم پزشکی تهران 689 699 797 692 دانشگاه کاشان 702 969 1071 1109 دانشگاه علم و صنعت ایران 745 779 832 782 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 846 1122 1081 1119 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 915 1098 980 1092 دانشگاه الزهرا (س) 919 1009 882 874 دانشگاه یاسوج 934 998 842 445 علوم اجتماعی، کلیات دانشگاه علوم پزشکی تهران 299 455 1200 936 دانشگاه تهران 654 792 1060 1198 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 804 1102 1193 1162 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1050 991 460 996 علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی تهران 331 637 786 743 علوم رایانه دانشگاه آزاد اسلامی 97 205 377 171 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 144 200 322 172 دانشگاه صنعتی شریف 164 357 382 318 دانشگاه تهران 192 283 332 364 دانشگاه علم و صنعت ایران 237 366 352 175 علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی 59 254 754 88 دانشگاه تهران 66 139 672 276 دانشگاه تربیت مدرس 231 309 636 281 دانشگاه شیراز 239 448 719 570 دانشگاه صنعتی اصفهان 267 474 710 708 دانشگاه فردوسی مشهد 268 389 670 464 دانشگاه تبریز 356 547 669 574 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 530 682 619 466 علوم گیاهان و حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی 128 688 1120 1029 دانشگاه تهران 142 473 1094 734 دانشگاه شیراز 380 962 1111 1033 دانشگاه فردوسی مشهد 433 1035 1109 1028 دانشگاه تربیت مدرس 445 813 1061 1105 علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران 230 555 794 684 دانشگاه آزاد اسلامی 242 722 805 657 علوم مواد دانشگاه آزاد اسلامی 48 187 739 274 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 114 240 699 479 دانشگاه تهران 115 222 661 405 دانشگاه صنعتی اصفهان 131 245 652 328 دانشگاه صنعتی شریف 147 226 564 570 دانشگاه علم و صنعت ایران 189 338 702 675 دانشگاه تربیت مدرس 315 491 701 585 دانشگاه شیراز 520 631 596 753 دانشگاه کاشان 542 608 552 451 فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی 243 510 704 445 دانشگاه صنعتی شریف 479 527 551 547 پژوهشگاه دانش های بنیادی 648 682 456 439 دانشگاه صنعتی اصفهان 651 657 412 464 مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی 20 69 1210 17 دانشگاه صنعتی شریف 51 109 1143 318 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 52 102 1091 134 دانشگاه تهران 54 97 1061 58 دانشگاه علم و صنعت ایران 67 116 1078 224 دانشگاه تربیت مدرس 221 245 739 283 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 257 422 1180 388 دانشگاه صنعتی اصفهان 298 382 1048 513 دانشگاه شیراز 300 411 1089 592 دانشگاه فردوسی مشهد 337 477 1149 261 دانشگاه تبریز 342 345 653 257 دانشگاه شهید بهشتی 529 677 1137 1024 دانشگاه سمنان 671 733 941 312 دانشگاه صنعتی بابل 709 635 472 132 دانشگاه اصفهان 716 970 1194 1104 دانشگاه شهید باهنر کرمان 728 1044 1229 1026 دانشگاه ارومیه 766 965 1160 1101 دانشگاه گیلان 793 1007 1175 453 دانشگاه رازی 822 906 990 479 دانشگاه صنعتی شیراز 873 805 549 441 دانشگاه بوعلی سینا 902 763 370 405 دانشگاه یزد 906 1122 1151 1095 دانشگاه کاشان 941 976 893 501 دانشگاه صنعتی شاهرود 945 1126 1117 1200 دانشگاه صنعتی سهند 1057 1257 1105 707 دانشگاه یاسوج 1259 1108 58 470 مقایسه دانشگاهها بر اساس تعداد مدارک، تعداد استنادها ، نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر رشته موضوعی دانشگاه/موسسه تعداد مدارک تعداد استنادها نسبت تعداد استنادها به مدارک تعداد مقالات برتر ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 815 6480 7.95 0پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7527 52161 6.93 27 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3229 17209 5.33 6 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2166 11547 5.33 9 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2272 10772 4.74 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1521 7598 5 11 دانشگاه آزاد اسلامی 1713 6103 3.56 2 دانشگاه تربیت مدرس 945 5953 6.3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران 1460 5778 3.96 6 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1410 5712 4.05 0دانشگاه تهران 754 5645 7.49 1 دانشگاه شهید بهشتی 435 3258 7.49 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 562 2998 5.33 3 موسسه پاستور ایران 359 2619 7.3 1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 574 2498 4.35 0دانشگاه علوم پزشکی مازنداران 365 2482 6.8 5 جهاد دانشگاهی 366 2077 5.67 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 348 1888 5.43 4 داورشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1867 13458 7.21 7 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 729 4754 6.52 8 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 601 4591 7.64 2 دانشگاه آزاد اسلامی 926 4204 4.54 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 792 3938 4.97 1 دانشگاه تهران 395 3338 8.45 1 ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی 1416 5458 3.85 36 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 615 5125 8.33 24 زمین شناسی دانشگاه تهران 1078 5793 5.37 0زیست شناسی و بیوشیمی دانشگاه تهران 856 7501 8.76 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 753 5367 7.13 2 شیمی دانشگاه آزاد اسلامی 8420 52973 6.29 21 دانشگاه تهران 3060 29485 9.64 10 دانشگاه تربیت مدرس 2426 26946 11.11 13 دانشگاه صنعتی شریف 1917 22638 11.81 19 دانشگاه شیراز 1630 17696 10.86 4 دانشگاه صنعتی اصفهان 1840 16853 9.16 10 دانشگاه شهید بهشتی 1582 15891 10.04 3 دانشگاه بوعلی سینا 1297 13745 10.6 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1833 13642 7.44 0دانشگاه رازی 1165 13401 11.5 4 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1075 13200 12.28 8 دانشگاه تبریز 1178 11698 9.93 2 دانشگاه علم و صنعت ایران 987 11530 11.68 6 دانشگاه اصفهان 1176 10018 8.52 1 دانشگاه پیام نور 1499 9196 6.13 5 دانشگاه فردوسی مشهد 1368 9196 6.72 3 دانشگاه کاشان 1058 8314 7.86 1 دانشگاه یاسوج 675 7821 11.59 17 دانشگاه الزهرا (س) 698 7570 10.85 5 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 704 6575 9.34 1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 817 6225 7.62 1 علوم اجتماعی، کلیات دانشگاه علوم پزشکی تهران 1139 5001 4.39 3 دانشگاه تهران 425 2340 5.51 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 182 1689 9.28 3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 315 1396 4.43 1 علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی تهران 903 6920 7.66 1 علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 893 4756 5.33 10 دانشگاه آزاد اسلامی 1138 4728 4.15 10 دانشگاه تهران 704 3659 5.2 3 دانشگاه صنعتی شریف 788 3035 3.85 5 دانشگاه علم و صنعت ایران 593 2926 4.93 10 علوم کشاورزی دانشگاه تهران 1466 9188 6.27 9 دانشگاه آزاد اسلامی 1619 5472 3.38 21 دانشگاه تربیت مدرس 623 4447 7.14 8 دانشگاه فردوسی مشهد 549 3491 6.36 5 دانشگاه شیراز 608 3088 5.08 3 دانشگاه صنعتی اصفهان 550 2924 5.32 1 دانشگاه تبریز 391 2495 6.38 3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 253 1913 7.56 5 علوم گیاهان و حیوانات دانشگاه تهران 1876 7691 4.1 6 دانشگاه آزاد اسلامی 2039 4713 2.31 2 دانشگاه تربیت مدرس 732 3671 5.02 0دانشگاه شیراز 840 2792 3.32 1 دانشگاه فردوسی مشهد 743 2513 3.38 2 علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران 859 5868 6.83 4 دانشگاه آزاد اسلامی 830 3888 4.68 5 علوم مواد دانشگاه آزاد اسلامی 3107 18469 5.94 14 دانشگاه تهران 1993 16501 8.28 8 دانشگاه صنعتی شریف 1620 16071 9.92 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1997 14941 7.48 6 دانشگاه صنعتی اصفهان 1749 14780 8.45 11 دانشگاه علم و صنعت ایران 1365 10105 7.4 2 دانشگاه تربیت مدرس 908 6747 7.43 4 دانشگاه کاشان 507 5147 10.15 7 دانشگاه شیراز 534 5013 9.39 0فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی 3026 23202 7.67 49 دانشگاه صنعتی شریف 1579 21931 13.89 34 دانشگاه صنعتی اصفهان 901 15339 17.02 46 پژوهشگاه دانش های بنیادی 916 14613 15.95 49 مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی 6561 30154 4.6 107 دانشگاه تهران 4256 24699 5.8 59 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 4328 24201 5.59 36 دانشگاه صنعتی شریف 4330 22909 5.29 19 دانشگاه علم و صنعت ایران 3854 21867 5.67 26 دانشگاه تربیت مدرس 1887 13619 7.22 22 دانشگاه تبریز 1311 9947 7.59 23 دانشگاه صنعتی اصفهان 1534 9064 5.91 11 دانشگاه شیراز 1520 8507 5.6 9 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1676 8278 4.94 15 دانشگاه فردوسی مشهد 1343 7008 5.22 23 دانشگاه صنعتی بابل 598 4962 8.3 36 دانشگاه شهید بهشتی 849 4505 5.31 3 دانشگاه سمنان 638 4082 6.4 19 دانشگاه بوعلی سینا 437 3877 8.87 14 دانشگاه صنعتی شیراز 453 3608 7.96 13 دانشگاه رازی 492 3036 6.17 12 دانشگاه ارومیه 545 2811 5.16 2 دانشگاه اصفهان 592 2794 4.72 2 دانشگاه کاشان 416 2760 6.63 11 دانشگاه گیلان 526 2642 5.02 13 دانشگاه شهید باهنر کرمان 583 2513 4.31 3 دانشگاه یاسوج 170 2289 13.46 12 دانشگاه یزد 433 2256 5.21 2 دانشگاه صنعتی شاهرود 413 2242 5.43 1 دانشگاه صنعتی سهند 345 1908 5.53 7

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه های آی.اس.آی هر دو ماه یکبار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می پردازد. در این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشته های 22 گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند معرفی می شوند.

دهقانی گفت: این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی، تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی، نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقالات داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی و۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد و درخرداد ماه 95 تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود. در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور 43 مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC گفت: به طور متوسط رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور براساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک 535، براساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه 830، براساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه 958 و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه 1267 را داریم.

وی تصریح کرد: می توان از این اعداد نتیجه گیری کرد که در بحث کمیت، بهتر از کیفیت فعالیت کرده ایم. اگر به سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بنگریم می بینیم که مرجعیت علم و فناوری در سطح بین المللی اولین بند مورد تاکید در این سند کلان علم و فناوری است. بنابراین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی علاوه بر کمیت تولید علم بایستی به کیفیت و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده و همچنین تعاملات علمی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

دهقانی اظهار داشت: از لحاظ کمیت تولید علم، در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 186 دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه 484 در جمع 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی 175 است. در همین حوزه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه های 440 و 576 دنیا را کسب کرده اند.

وی در ادامه گفت: در حوزه داروشناسی و سم شناسی در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب رتبه های 31 و 189 دنیا را در اختیار دارند. همچنین براساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبه های 157 و 621 دنیا را کسب کرده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه 23 دنیا را به خود اختصاص داده است که نشان دهند کیفیت بالای مقالات این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.

دهقانی ادامه داد: در حوزه زمین شناسی، دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته است. این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم رتبه 238 دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه 544 دنیا را کسب کرده است.

در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه 435 و 491 دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده اند و همچنین رتبه 901 و 924 را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقالات دارا هستند.

در حوزه شیمی براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شریف، علم و صنعت ایران، یاسوج و رازی به ترتیب رتبه های 797، 825، 832، 842 و 849 دنیا را به خود اختصاص داده اند.

در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب براساس کمیت تولید علم رتبه های 299 و 654 دنیا را در اختیار دارند. این دو دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبه های 455 و 792 را دارند و همچنین براساس تعداد مقالات برتر رتبه های 936 و 1198 دنیا را کسب کرده اند.

در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه 331 دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.

در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاه ها عمل نموده است بنحوی که جایگاه 200 دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه علوم کشاورزی و براساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه 139 دنیا، برترین دانشگاه کشور در سطح کشور است.

در حوزه علوم گیاهان و حیوانات، دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه 473 دنیا قرار گرفته است.

در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران، به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه 230 و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه 555 دنیا قرار دارد.

در حوزه علوم مواد و براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، شریف و شیراز رتبه های 552، 564 و 596 دنیا را به خود اختصاص داده اند.

براساس تعداد مقالات برتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه 439 دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه مهندسی براساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران توانسته اند رتبه های 20، 51، 52 و 54 دنیا را کسب کنند.

افزودن نظر