کتاب ۵ جلدی کنشگر همزمان با گردهمایی بزرگ دانشجویان انقلابی رونمایی شد

مسئول قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی گفت: همزمان با برگزاری گردهمایی بزرگ دانشجویان انقلابی در راستای حل مسائل کشور مجموعه ۵ جلدی کنشگر به همت این قرارگاه رونمایی شد.

سید مهدی سیدی مسئول قرارگاه شهید احمدی روشن در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: همزمان با برگزاری گردهمایی بزرگ دانشجویان انقلابی در راستای حل مسائل کشور که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد مجموعه ۵ جلدی کنشگر با محور نیاز ها و مسائل اساسی کشور به همت این قرارگاه رونمایی شد.
وی افزود: این کتاب ها با عنوان کار ویژه جریان دانشجویی در ۴۰ سالگی انقلاب، نیاز ها و مسائل اساسی کشور با نگاه اقتصادی، شکل ساختاری روابط وظایف قوا و نهاد های جمهوری اسلامی، گفتمان مطالبه گری تخصصی، مشتمل بر یکصد بیانیه جریان دانشجویی و روایت داستانی از تاثیرگذارترین تجربیات جریان دانشجویی رونمایی شدند.
وی با بیان اینکه کتاب کار ویژه جریان دانشجویی در ۴۰ سالگی انقلاب به نوعی تکمیل شده کتاب جهاد علمی است که پیش از این منتشر شده بود تصریح کرد: در این کتاب که مجموعه ای از مسائل کشور است ۸۰ نمونه مسئله کشور گردآوری شده و در این کتاب نیز بیشتر به علت ها پرداخته شده است.
سیدی عنوان کرد: هم چنین در کتاب شکل ساختاری به وظایف و روابط و ساختار قوا و نهاد ها در جمهوری اسلامی پرداخته شده است تا بتوانیم به جریان دانشجویی و عموم جامعه در مطالبه گری و نظارت بر حاکمیت کمک کنیم.
وی از مطالبه گری در غالب بیانیه نویسی به عنوان یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین اقدامات جریان دانشجویی نام برد وافزود: در کتاب گفتمان مطالبه گری تخصصی بیش از یکصد بیانیه از بیانیه های اثرگذار جریان دانشجویی جمع آوری شده است به گونه ای که خواندن این کتاب می تواند در نوشتن بیانیه های قوی به دانشجویان کمک کند.
سیدی تصریح کرد: در کتاب روایت داستانی از تاثیرگذاری تجربیات جریان دانشجویی نیز نمونه های موفق جریان دانشجویی در عرصه مطالبه گری شناسایی شده اند این کتاب پس از ۳ هزار و ۹۰۰ دقیقه مصاحبه در ۱۲۸ مورد مطالبه گری تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه کتاب گردآوری شده مبتنی بر تجربیات دانشجویی که دارای پیامد بوده اند و منجر به اصلاح شده اند منتشر شده تصریح کرد: نتیجه این اقدامات در کتاب روایت داستانی از تاثیرگذارترین تجربیات جریان دانشجویی منتشر شده است.

افزودن نظر