اولین جلسه مسئولین خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران بزرگ برگزار شد

اولین جلسه مسئولین خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران بزرگ برگزار شد
به همت معاونت فرهنگ‌سازی ناحیه بسیج دانشجویی تهران اولین جلسه مسئولین خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران بزرگ برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی تهران اولین جلسه مسئولان خوابگا باحضور مسئول بسیج دانشجویی تهران و همچنین معاون فرهنگ سازی ناحیه تهران بزرگ برگزار شد

اولین جلسه مسئولین خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران بزرگ برگزار شد

در این جلسه رویکرد های فعالیت ستادی معاونت امورخوابگاه های بسیج دانشجویی تهران از جمله تصدی گری، تسهیل گری و راهبری معرفی و تبین شدند.

همچنین به مسئله جوان، دغدغه ها و نیاز های امروز جوان، ظرفیت خوابگاه ها و مدل های فعالیت مطلوب براین اساس اشاره شد.

افزودن نظر