پرداخت ۴۰ میلیاردی صندوق رفاه به دانشگاه‌ها

پرداخت ۴۰ میلیاردی صندوق رفاه به دانشگاه‌ها
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: ۴۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی در فصل تابستان توسط این صندوق به عنوان اعتبار کمکی به دانشگاه‌ها پرداخت شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه بودجه اصلی و واقعی تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در اعتبار دانشگاه ها لحاظ می شود، گفت: صندوق رفاه دانشجویان متولی تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی نیست و تنها در قالب اعتبار حمایتی به دانشگاه هایی که برای بازسازی و بهسازی خوابگاه های خود مشکل مالی دارند کمک می کند.

وی افزود: اعتبار پرداختی صندوق رفاه دانشجویان در مرحله اول حدود 20 میلیارد تومان برای ارتقاء سطح ایمنی و بهسازی سراهای دانشجویی پرداخت شد.

مطیعی ادامه داد: این صندوق در مرحله دوم کمک به دانشگاه ها مبلغ 20 میلیارد دیگر را برای تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها پرداخت کرده است که با این اقدام برای سال تحصیلی جدیدنه تنها دانشجویان صاحب تجهیزات جدید می شوند بلکه دیگر سراهای دانشجویی از لحاظ امکانات رفاهی تامین شده اند و مشکلی برای استفاده دانشجویان وجود ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: این صندوق با پرداخت مجموع 40 میلیارد تومان به دانشگاه ها آنها را در ارتقاء سراهای دانشجویی و همچنین تعمیر و تجهیز خوابگاه ها حمایت کرده است که آنها باید با استفاده از سهم بودجه خود نیز کار تعمیر ، تجهیز و بازسازی خوابگاه ها را عملیاتی بکنند.

افزودن نظر