اعضای هیئت علمی از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت برخوردار می‌شوند

اعضای هیئت علمی از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت برخوردار می‌شوند
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در حوزه صنعت برخوردار می‌شوند.

اعضای هیئت علمی از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت برخوردار می‌شوند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت در راسـتای هم افزایی و همکـاری گسـترده تر دانشـگاه هـا و پژوهشـگاه هـای کشـور با وزارتخـانه هـا و دسـتگاه های اجرایی از سوی وزارت علوم به روسای دانشکده ها و آموزشکده ها سراسر کشور ابلاغ شد.
در این راستا ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در حوزه صنعت برای اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور در جهت ارتباط موثر آن ها با صنایع و دستگاه های کشور اختصاص یافت .
دانشگاه فنی حرفه ای نیز طی فراخوانی اعضای هیئت علمی دانشگاه های خود را برای استفاده از این طرح مطالعاتی آگاه کرد طی این آگاه سازی اعلام شد این طرح به ایمیل سازمانی اعضای هیئت علمی ارسال شده است.

افزودن نظر