شاکری: دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷ بیش از ۵۰ قرار داد ارتباط با صنعت امضاء کرد

شاکری: دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷ بیش از ۵۰ قرار داد ارتباط با صنعت امضاء کرد
مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گفت: قرار داد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷ به بیش از ۵۰ عدد رسید.

عطا شاکری عضو هیئت علمی دانشکده علوم و زمین دانشگاه خوارزمی و مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره قرارداد های ارتباط با صنعت دانشگاه خوارزی در سال ۹۷ گفت: دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷ حدود ۵۰ قرارداد را به امضاء رسانده است. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم مقادیر قرارداد ها را هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ افزایش دهیم.
شاکری با بیان اینکه مبلغ قرارداد های ارتباط با جامعه دانشگاه تا کنون ۵ میلیارد تومان بوده است؛ تصریح کرد: آنچه در قرارداد ها مهم است این است که در هر قراردادی که دانشگاه در راستای ارتباط با صنعت امضاء می کند، حداقل یک یا چند دانشجو با استاد درگیر کار می شوند این موجب می شود آگاهی دانشجو در زمینه شناخت آن صنعت و فعالیت در آینده افزایش یابد.
مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه خوارزمی ادامه داد: دانشجو با مشارکت در قرارداد های ارتباط با صنعت از نیاز واقعی جامعه آگاه می شود. علاوه برآن متوجه می شود آنچه در قالب پایان نامه ارائه می شود متفاوت از ادبیات و بازخورد هایی یک سازمان یا دستگاه اجرایی است. در حقیقت مهارت و تجربه دانشجو افزایش می یابد.
وی عنوان کرد: مدیریت و اجرای هر پروژه به یک یا چند استاد واگذار می شود، در این راستا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا کنار دست استاد هستند ودر اجرای فرایند تلاش می کنند، این یکی ازمهمترین مزیت هایی ارتباط جامعه با صنعت محسوب می شود.
شاکری در پایان تصریح کرد: دانشگاه خوارزمی در ارتباط با صنعت، کلمه صنعت را به کار نمی برد، زیرا در حوزه علوم اجتماعی واژه صنعت وجود ندارد، به همین منظور دفترخود را مرکز کارافرینی و ارتباط با جامعه نام نهاده است.

افزودن نظر