دانشگاه پیام نور پیشگام اجرایی سازی نظام مدیریت سبز / ۲۲ درصد آزمون‌ها الکترونیکی برگزار می‌شود

دانشگاه پیام نور پیشگام اجرایی سازی نظام مدیریت سبز / ۲۲ درصد آزمون‌ها الکترونیکی برگزار می‌شود
رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام‌نور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز، جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور درباره اجرایی سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم توسط این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز، در جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده، به طوری که آزمون های آنلاین و الکترونیکی را طی سال های اخیرگسترش داده است، این اقدامی بزرگ و مثبت درجهت صرفه جویی در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست است.
زمانی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۶۴ آزمون در خرداد ماه سال جاری برگزار شده است؛ تصریح کرد: این آزمون ها برای حدود ۴۰۰ هزار دانشجو در ۷ هزار و ۱۸۷ عنوان درس در نیم سال کنونی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه آزمون های پایان نیم سال دوم ۹۷- ۹۸ دانشگاه پیام نور از ۱۸ خرداد ماه آغاز شده و۱۰ تیرماه پایان می پذیرد؛ افزود: با تمهیداتی که مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور در حوزه های آزمونی مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اندیشیده است، در این نیم سال ۲۲ درصد آزمون ها به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور با اینکه در آزمون الکترونیکی، دانشجو این امکان را خواهد داشت که همزمان با پایان آزمون، نمره خود را دریافت کند، اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی آزﻣﻮنی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار می ﻜﻨﺪ. این دانشگاه اﻣﺮوز در ﺟﺎیی اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ها آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻیی از رﺿﺎﻳت ﻤﻨﺪی آزﻣﻮن دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ.
زمانی با بیان این که حذف کامل کاغذ و نجات جنگل ها و حفظ محیط زیست از مهم ترین مزایای آزمون الکترونیکی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانشگاه پیام نور بتواند با تامین زیرساخت های لازم در آینده ای نزدیک تمام آزمون های خود را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

افزودن نظر