بررسی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در دولت آغاز شد

بررسی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در دولت آغاز شد
کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست را آغاز کرد.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف قانونی، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور را برای طی تشریفات قانونی به دفتر هیات دولت ارسال کرد.


برهمین اساس، فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در این آیین نامه به شرح جدولی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.
درصورت تصویب این آیین ‌نامه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند این وجوه را بر حسب فروش، محاسبه و در پایان دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تعیین شده واریز کنند.
همچنین تولیدکنندگانی که نسبت به بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست اقدام کنند، در صورتی که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد، مشمول عوارض نمی شود.
این آیین نامه هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
سیام*3061** 1336

افزودن نظر