عباس قائد رحمت به عنوان مشاور وزیر کشور در امور مجلس منصوب شد

عباس قائد رحمت به عنوان مشاور وزیر کشور در امور مجلس منصوب شد

افزودن نظر