فیلم| درد مشترک اپوزیسیون خارج‌نشین و آمریکا از سیلی موشکی سپاه

سیلی موشکی سپاه پاسداران به آمریکا، آنقدر درناک بوده که حتی نوچه های آمریکا همچون سلطنت طلب ها هم درد آن را احساس کرده اند.

افزودن نظر