نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با ظریف دیدار کرد

نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با ظریف دیدار کرد
نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با محمدجواد ظریف دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

کلودیو پروویداس، نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با محمدجواد ظریف دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

افزودن نظر