جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، با حضور رییس قوه قضاییه، معاون اول ریاست جمهوری واعضای این شورا، چهارشنبه ۲۹ خرداد، در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

افزودن نظر