اُشتُر، حیوان اهلی کویر

اُشتُر، حیوان اهلی کویر

شُتُر که در گویش مردم هرمزگان اُشتُر نامیده می‌شود، پستانداری بزرگ هیکل از تیره ی نشخوار کنندگان است. یکی از انواع شتر که ویژه ی منطقه‌ی هرمزگان می‌باشد و در سرعت معروف است، جماز یا جمازه نام دارد.
در سال‌های اخیر پرورش شتر مورد توجه قرار گرفته، زیرا کم هزینه و پر فایده است.

افزودن نظر