خسارات آتش سوزی بازار تبریز

خسارات آتش سوزی بازار تبریز
آتش سوزی گسترده در سرای "دو دری" تبریز در بزرگ‌ترین بازار مسقف جهان باعث وارد شدن خسارات جزئی و کلی به ۱۴۰ مغازه شد.

افزودن نظر