تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید فرانسه به ظریف

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید فرانسه به ظریف
"فیلیپ تیه بو" سفیر جدید فرانسه عصر امروز رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف وزیر امورخارجه کرد. وی پیش از این سفیر فرانسه در پاکستان بود.

افزودن نظر