رسیدن آب به ورودی اهواز

رسیدن آب به ورودی اهواز
افزایش دبی خروجی آب از سدها سبب شد که دشت‌ها و کانال‌های بین حوزه‌ای پر از آب شود و برخی از کانال‌ها دچار سرریزی و به سمت مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز منحرف شود.روستاهای نزدیکی شهر اهواز از مناطقی است که در روزهای اخیر تنها با مقاومت جوانان این منطقه در برابر سیلاب دوام آورده است.

افزودن نظر