همایش اقتصادی ـ تجاری ایران و عراق

همایش اقتصادی ـ تجاری ایران و عراق
همایش اقتصادی - تجاری ایران و عراق، یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ با حضور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

افزودن نظر