سفر وزیر کار به مشهد

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پنجشنبه ۱۴ تیرماه در سفری یک روزه به مشهد از دو واحد صنعتی بکارگیرنده مددجویان بهزیستی بازدید کرد.

افزودن نظر