وضعیت نامناسب زیستگاه آهوان دشت سهرین - زنجان

کشت‌های گسترده و مدیریت نشده، حفر چاه‌های غیرمجاز، تغییرکاربری‌های غیرمجاز، ترددهای غیراصولی افراد، ماشین‌های سبک و سنگین دلیل ایجاد نا آرامی در زیستگاه آهوان دشت سهرین است و این جانوران به دلیل نبود امنیت از زیستگاه خود پراکنده می‌شوند.

افزودن نظر