خسارت سیل در شیروان

وقوع سیل و روان‌آب به همراه طغیان رودخانه‌های فصلی خسارات سنگینی را به روستاها و تاسیسات مناطق مختلف شهری و روستایی در استان خراسان وارد ساخت.بیشترین خسارات سیل در روستاهای شهرستان شیروان بوده است.

افزودن نظر