مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات (آنست)

مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات (آنست)
بازدید عکاسان و خبرنگاران رسانه ها از مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات و نحوه آموزش و کار این مرکز در مواقع بحرانی.

افزودن نظر