ورود رئیس مجلس اعلای عراق به تهران

ورود رئیس مجلس اعلای عراق به تهران
شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای عراق و نایب رئیس پارلمان عراق ظهر امروز یکشنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۶ وارد تهران شد.

افزودن نظر