اردوی جهادی منتظران خورشید

گروه جهادی منتظران خورشید اردوی جهادی خود را صبح پنجشنبه شانزدهم دی در روستا پس قلعه آغاز کردند. این گروه با حضور در خانه ها به اهدا هدایایی به اهالی و ارائه خدماتی نظیر پزشکی، مشاوره دینی پرداختند.

افزودن نظر