مسابقات اسکی اسنوبرد و پارا اسنوبرد در پیست دیزین

مسابقات اسکی اسنوبرد و پارا اسنوبرد در پیست دیزین
سه شنبه و چهارشنبه، مسابقات اسکی اسنوبرد و پارا اسنوبرد مردان و زنان انتخابی جهت شرکت در بازیهای آسیایی زمستانی ساپارو ژاپن ۲۰۱۷ در پیست دیزین برگزار شد.

افزودن نظر