بحران آب در روستای تنگه ۳ آبادان

روستای تنگه سه با۳۷۵خانوار و۱۵۰۰نفر جمعیت ازتوابع بخش مرکزی شهرستان آبادان است.مردم این روستا قطعی آب را بارها از طرق مختلفی اعم از شفاهی و کتبی به همه مسئولین مربوطه منعکس کرده اند. اما متاسفانه تاکنون جواب قانع کننده و راه حل دقیقی ارائه نشده است.خط انتقال و شبکه آب قدیمی و فرسوده،مشکل قطعی وافت فشار آب دراین روستای محروم و رنج دیده تا به امروز حل نشده است.

افزودن نظر