در مکتب امام (ره)


شخصیت، راه و مکتب امام خمینی (ره) ملت ما را از ذلت نجات داد و آرمان‌خواهی، عدالت‌خواهی و عزتمندی را برای ملت ایران به ارمغان آورد، ادبیات انقلابی امام و تکیه‌ی اصلی ایشان بر روی ساخت درونی بود.

امام (ره) عصر جدیدی را آغاز کرد و امروز نیز بزرگ ترین وظیفه ما این است که مشخصات عصری را که امام (ره) آغاز کردند و ملت را درفضای آن قرار دادند را حفظ کنیم.

عکس: عسگری پور، قیومی، کامیاب، عباسی، صفاری، حامی خواه

افزودن نظر