انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها

درجلسه امروز وبا عنایت به ابطال شدن نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها درسال سوم ازسوی هیئت مرکزی حل اختلاف؛ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه درسال سوم دردستور کار اعضای شورای عالی استان‌ها قرارگرفت.درهمین زمینه علیرضا احمدی نماینده مردم استان قم درشورای عالی استان‌ها وهمچنین عبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس درشورای عالی استان‌ها برای تصاحب ریاست شورای عالی استان‌ها بایکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت علیرضا احمدی باکسب ۵۰ رأی به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

افزودن نظر