نوروز خلوت آبادان


با ورود و شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور، موضوع مهمی که کارشناسان حوزه بهداشت و درمان برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس به عنوان یک راهکار تأثیرگذار عنوان کردند، خارج نشدن از خانه بود، اصلی که شهروندان آبادان به آن توجه کرده و باعث شدند شهر در ایام نوروز خلوت ترین روزهای خود را تجربه کند.

افزودن نظر