کودکان استثنایی در تمرین تیم ملی بسکتبال با ویلچر

کودکان استثنایی در تمرین تیم ملی بسکتبال با ویلچر
بمناسبت روز جهانی کودک، تعدادی از کوکان استثنایی در محل تمرین تیم ملی بسکتبال با ویلچر حاضر شدند و ساعاتی را با بازیکنان تیم ملی سپری کردند.

افزودن نظر